OFFICIËLE RED WING SHOE STORE - ALLE PRODUCTEN GEMAAKT IN AMERIKA - GRATIS VERZENDING

Algemene Voorwaarden

Welkom

Welkom op de RWSA Website en Webshop (de “Website”) welke handelt als Red Wing Shoe Store Amsterdam (”RWSA”, “wij”, “ons”, “onze”). Wij bieden onze Website aan als dienst voor zijn klanten. Neem kennis van de volgende regels die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website en onze Overeenkomst. Het enkele gebruiken van onze Website maakt dat u gebonden bent aan de Algemene voorwaarden. Als u niet wilt dat deze Algemene voorwaarden op u van toepassing zijn, maak dan geen gebruik van deze Website.

Hoewel u een deel van deze Website mag ‘bookmarken’ als bladwijzer en zo een Overeenkomst kunt omzeilen, bindt uw gebruik van deze Website u alsnog aan de genoemde voorwaarden. RWSA behoudt zich het recht voor tot het bijwerken of aanpassen van deze Algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Uw gebruik van deze Website na zodanige verandering brengt een Overeenkomst tot stand op basis van de gewijzigde Algemene voorwaarden. Om deze reden raden wij u aan kennis te nemen van de Algemene voorwaarden wanneer u gebruik maakt van deze Website.

 

Definities

Verkoper: Red Wing Shoes Store Amsterdam (“RWSA”) B.V. Hoofdvestiging van het bedrijf: Reestraat 15, 1016 DM, Amsterdam Kamer van Koophandel ref: 52834859 BTW nr: NL 8506.20.387.B01 Bezoekadres: Reestraat 15, 1016 DM, Amsterdam Emailadres: webshop@redwingamsterdam.com

 

Koper: Elke persoon van ten minste achttien jaar oud, zich niet voordoende als, of in naam van, een bedrijf of beroep, die een overeenkomst aangaat met de Verkoper. Bestelling: Een bestelling, geplaatst door de Koper, zoals beschreven onder Artikel 2.1, voor de bezorging van een of meer Product(en). Product: Een Red Wing Shoes Store Amsterdam product dat te koop is aangeboden op de Website van de Verkoper. Prijs: Prijs zoals aangegeven op de Website voor elk individueel product, de BTW en bezorgkosten inbegrepen. Overeenkomst: De bestelling die is aanvaard door de Verkoper.

 

Privacy Beleid

Ons privacy beleid dat beschrijft hoe wij uw informatie gebruiken, kan gevonden worden onder Privacy beleid. Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met de hierin beschreven procedure en garandeert u dat alle gegevens die u heeft verstrekt juist zijn.

 

Intellectueel Eigendom, Software en Inhoud

De intellectuele-eigendomsrechten op alle software en inhoud van deze Website zijn en blijven voorbehouden aan RWSA of haar licentiegevers en zijn beschermd door auteursrechten en verdragen binnen en buiten Nederland. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden aan RWSA en haar licentiegevers. U mag de inhoud uitsluitend voor eigen, persoonlijke gebruik opslaan, printen of weergeven. U bent niet gerechtigd onderdelen van de inhoud, of kopieën hiervan, te publiceren, manipuleren, distribueren of anderszins te reproduceren in elk mogelijk format, noch bent u gerechtigd dergelijke inhoud of kopieën te gebruiken in het kader van bedrijvigheid of een commerciële onderneming.

U zult de software of begeleidende documentatie beschikbaar gesteld door RWSA of haar licentiegevers niet aanpassen, vertalen, reverse engineeren of decompileren, noch zult u afgeleid werk creëren op basis deze de eerdergenoemde inhoud. ‘Redwingamsterdam.com’ is eigendom van RWSA. U heeft geen licentie of toestemming tot het gebruik van onze merken op welke manier dan ook en u verklaart geen gebruik te maken van onze merken zonder toestemming van RWSA.

 

Verkoopvoorwaarden

Door het plaatsen van een order biedt u aan een Product te kopen onder de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn onderworpen aan beschikbaarheid en bevestiging van de prijs van de bestelling. Verzendtijden kunnen variëren naargelang de beschikbaarheid en enige garanties gegeven of indrukken gewekt met betrekking tot de bezorgtijden zijn net beperkt tot Nederland en zijn onderworpen aan elke vertraging die het gevolg is postvertraging of ander situaties van waarvoor wij redelijkerwijs geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Raadpleeg onze F.A.Q.-pagina voor meer informatie. Om een Overeenkomst aan te gaan met RWSA moet u ouder dan achttien jaar zijn en beschikken over een door ons geaccepteerde, geldige debet- of creditkaart uitgegeven door een bank. RWSA behoudt zich het recht voor tot het weigeren van enig, door u gemaakt verzoekt. Indien een bestelling is geaccepteerd, sturen wij u per email een bevestiging. Bij het plaatsen van een bestelling streeft u ernaar dat alle door u verstrekte informatie juist is, dat u de geautoriseerde gebruiker bent van debet- of creditkaart en dat u over voldoende middelen beschikt het verschuldigde bedrag te bekostigen. De kosten van buitenlandse product kan fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderworpen aan veranderingen.

 

Onze verbintenis

Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een email ter erkenning die de ontvangst van uw bestelling bevestigt: Deze email zal slechts een erkenning van uw bestelling zijn en niet een acceptatie. Een verbintenis tussen ons zal niet gevormd worden tot wij u een per email een bevestiging sturen dat de items die u besteld heeft naar u verzonden zijn. Inbegrepen in deze verbintenis zijn alleen de items vermeld in de bevestiging.

 

Prijzen en Beschikbaarheid

Hoewel wij proberen te verzekeren dat alle beschrijvingen, prijzen en overige details juist zijn weergegeven op deze Website, kunnen onjuistheden voorkomen. Indien wij een onjuistheid ontdekken in de prijs van een item dat u heeft besteld, informeren wij u hier zo snel als mogelijk over en geven wij u de optie tot het opnieuw bevestigen van de bestelling onder de juiste prijs of tot het beschouwen van de bestelling als geannuleerd. Indien wij niet in staat zijn u te bereiken, zullen wij uw bestelling als geannuleerd beschouwen. Indien u besluit te annuleren en al betaald heeft voor de bestelde items, dan ontvangt u het verschuldigde bedrag terug. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bezorgkosten worden op de koop toe gerekend; zodanige additionele lasten zijn duidelijk omschreven daar waar van toepassing en inbegrepen in ‘Totale kosten’.

 

Betaling

Na het ontvangen van uw bestelling voeren wij een standaard pre-autorisatie controle uit op u betalingskaart om te verzekeren dat u over voldoende middelen beschikt om de transactie uit te voeren. Items worden niet verzonden voordat deze pre-autorisatie controle voltooid is. Uw betalingskaart wordt in rekening gebracht zodra uw bestelling is geaccepteerd.

 

Kortingscodes

Accountkortingscodes: Kortingscodes kunnen van tijd tot tijd aan accounthouders worden aangeboden. Zulke codes kunnen alleen worden toegepast op aankopen gemaakt door het account waaraan de code is aangeboden en waarop de code geregistreerd staat.

Promotionele kortingscodes: Wij kunnen van tijd tot tijd promotionele kortingscodes aanbieden die van toepassing kunnen zijn op bepaalde of alle aankopen gedaan op deze Website.

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig voor een beperkte periode en moeten gebruikt worden vóór de aangegeven datum. Controleer de cadeaubon om te weten wanneer hij kan worden gebruikt. RWSA draagt geen verantwoordelijkheid voor gestolen of verwijderde cadeaubonnen. Uw cadeaubon wordt verstuurd zodra uw betaling voltooid is of op de bezorgdatum (als dit later is). RWSA draagt geen verantwoordelijk voor vertraging ongeacht de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Indien u de Koper bent, controleer het door u aangegeven emailadres. Het is uw verantwoordelijkheid dat deze informatie juist is. RWSA draagt geen verantwoordelijkheid voor het eventueel gebruik van een cadeaubon door iemand anders dan uw ontvanger als de door u verstrekte gegevens onjuist zijn, noch voor verloren cadeaubonnen of gebruik door iemand anders dan de ontvanger nadat ze bezorgd zijn. Zorg ervoor dat de ontvanger de cadeaubon heeft ontvangen sinds het diens verantwoordelijkheid is de gegevens ervan veilig te houden.

Cadeaubonnen kunnen door spamfilters uit uw mailbox worden gehouden en het is aan de ontvanger van de cadeaubon om hierop te controleren. RWSA draagt geen verantwoordelijkheid voor cadeaubonnen die niet verzonden kunnen worden naar de ontvanger door toedoen van spam filters, firewalls, de capaciteit van diens mailbox of andere factoren waarop wij geen invloed hebben.

Indien u een terugbetaling vereist, zal deze volgens dezelfde methode gebeuren als de originele betaling (zoals middels een cadeaubon, een debet- of creditkaart of een combinatie van de twee). RWSA behoudt zich het recht voor tot het veranderen van deze voorwaarden. De voorwaarden die gelden worden gespecificeerd op het moment van uitgave.

 

Verwijzen naar deze Website middels een weblink

U heeft het recht door middel van een weblink te verwijzen naar de startpagina van deze Website onder de voorwaarden dat dit op een eerlijke en legale wijze gebeurt en dat het geen afbreuk doet aan onze reputatie en dat het onze reputatie niet in uw voordeel exploiteert en het niet de suggestie wekt van enige associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant waar die niet bestaat.

U heeft niet het recht een weblink tot stand te brengen van een website die niet uw eigendom is. Deze Website mag niet worden weergegeven op een andere website, noch mag er een weblink worden gemaakt naar een ander deel van deze Website dan de startpagina. RWSA is gerechtigd het recht tot het door middel van een weblink verwijzen naar de startpagina van deze Website in te trekken zonder enige kennisgeving.

 

Gebruik van de Website

Misbruik van deze Website op welke manier dan ook, zoals via email en chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Het zich voordoen als een ander, waaronder een RWSA of een andere licentie-houdende medewerker, host, vertegenwoordiger of ander lid of bezoeker van deze Website is ten strengste verboden. U bent niet gerechtigd tot het uploaden, distribueren of anderszins publiceren van inhoud via deze Website die kan worden beschouwd als lasterlijk, obsceen, bedreigend, invasief op privacy en/of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins onaangenaam. U bent ook niet gerechtigd tot het uploaden, distribueren of anderszins publiceren van inhoud via deze Website die een strafbaar feit aanmoedigt, de rechten van de betrokken partij(en) schendt, of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of schending van de wet. U bent niet gerechtigd tot het uploaden van commerciële inhoud op deze Website, noch tot het gebruiken van deze Website om anderen te verzoeken deel te nemen in een andere commerciële, online dienst of organisatie. U moet achttien jaar of ouder zijn om u te registreren bij deze Website en om Producten aan te schaffen van deze Website. Door te registeren bij deze Website garandeert u achttien jaar of ouder te zijn.

 

Schadeloosstelling

RWSA is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot juridische kosten) ten gevolge van uw gebruik van deze Website of uw schending van de Algemene voorwaarden. U vrijwaart RWSA, haar bestuurders, medewerkers, consultants, agenten en partners van alle claims van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot juridische kosten) ten gevolge van uw gebruik van deze Website of uw schending van de Algemene voorwaarden.

 

Ongeldigheid

In het geval een of meerdere (gedeelten van) (sub-)bepalingen van de Algemene voorwaarden, om welke reden en in welk opzicht dan ook, onafdwingbaar blijken, heeft deze onafdwingbaarheid geen invloed op de andere (sub-)bepalingen van de Algemene voorwaarden. Indien en voor zover mogelijk een of meerdere bepalingen/sub-bepalingen of een of meerdere delen van bepalingen/sub-bepalingen kunnen worden afgescheiden om het overige deel geldig te maken, zal de bepaling dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als dat niet mogelijk is, zal/zullen de betreffende (sub-)bepaling(en) of gedeelte(n) daarvan worden geïnterpreteerd op een zodanige manier dat deze zoveel mogelijk aansluit op de oorspronkelijke betekenis ervan voor zover dat wettelijk is toegestaan.

 

Klachtenafhandeling

Wij maken gebruik van een klachtenafhandeling procedure die wij gebruiken om geschillen op te lossen zodra deze ontstaan. Laat U het ons alstublieft weten als u een of meerdere klachten of aanmerkingen heeft.

 

Geen afstand van recht

Ingeval u de Algemene voorwaarden schendt en wij hierop geen actie ondernemen, blijven wij gerechtigd aanspraak te maken op onze rechten en rechtsmiddelen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.